Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu ebvpolska.pl

§1

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

1.         Roha Group – Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej również Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-427), przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.

2.         Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Roha Group Sp. z o.o.

3.         Serwis Internetowy/Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem https://www.ebvpolska.pl

4.         Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Serwisu internetowego.

5.         Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną korzystającą z usług oferowanych za pomocą serwisu internetowego lub dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.         Formularz – formularz kontaktowy zawierający pola do uzupełnienia danymi niezbędnymi do wykonania zamawianej przez Użytkownika usługi.

7.         Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Roha Group z chwilą akceptacji Regulaminu.

8.         Usługa – świadczenie wykonywane przez Roha Group na rzecz Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie. 

§2

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień usług, ich wykonywania na rzecz Użytkownika, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§3

Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Serwisu

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu korzystania z usług Serwisu powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej. 

W celu właściwego świadczenia Usług Roha Group korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Roha Group. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§4

Postanowienia ogólne

1.         Użytkownik może bezpłatnie odczytać, pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.

2.         Użytkownikowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym.

3.         Roha Group świadczy usługi wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Nie zezwala się na korzystanie z usług serwisu www.ebvpolska.pl przez podmioty świadczące usługi podobne do Roha Group. Zakaz ten dotyczy zarówno celów komercyjnych, jak i informacyjnych, świadczenia usług czy doradzania jakimkolwiek innym podmiotom. 

4.         Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5.         Kontakt z Roha Group można uzyskać:

    - pod numerem telefonu 603 446 366

    - kierując korespondencję na adres wskazany w §1 ust. 1

    - wysyłając wiadomość email na adres: p.noskiewicz@roha.com.pl

§5

Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.ebvpolska.pl

Regulamin niniejszy określa zasady:

•          wykonania i dostarczenia nieodpłatnej i każdorazowo zamówionej przez Użytkownika oferty na montaż systemu instalacyjnego z oferty EBV Polska,

•          korzystania z Serwisu internetowego. 

§6

Korzystanie z treści serwisu internetowego

1.         Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie Internetowym, które nie stanowią lub nie powstały w drodze wykonania zamówionych Usług mają charakter wyłącznie publicystyczny lub informacyjny.

2.         W granicach określonych przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu każdy może korzystać z treści umieszczonych w Serwisie przez Roha Group nieodpłatnie.

§7

Ceny usług

1.         Wszystkie ceny usług - o ile są umieszczane - dostępne są na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.         Ceną wiążącą jest cena usługi podana na stronie Serwisu internetowego w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

3.         Informacje o usługach umieszczone na stronach Serwisu internetowego nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.         Roha Group może prowadzić akcje promocyjne. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

§8

Składanie zamówienia na kontakt w celu wykonania bezpłatnej oferty na oferowane usługi montażu

W przypadku chęci skorzystania z formularza kontaktowego „Zamówienie kontaktu” dostępnego z poziomu zakładek strony, Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy poprzez podanie swoich danych osobowych, które zostały oznaczone w polach formularza.  

Użytkownik decydując się na jego wypełnienie, akceptuje niniejszy regulamin serwisu internetowego, którego częścią jest rozdział Polityka Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wykonania usługi.

Skuteczne przesłanie formularza powoduje wyświetlenie strony z podziękowaniem i deklaracją kontaktu ze strony Doradcy ds. inwestycji EBV Polska.  

§9

Zmiana zamówienia

1.         W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, Użytkownik zamawia bezkosztowe wykonanie oferty i wyceny oferowanych przez serwis usług, z których w każdej chwili może zrezygnować wysyłając taką rezygnację na adres p.noskiewicz@roha.com.pl.  

2.         Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Roha Group poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

§10

Odstąpienie od umowy

1.         Za pośrednictwem Serwisu internetowego www.ebvpolska.pl świadczone są usługi opisane w §5 niniejszego regulaminu.

2.         Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.U. 2014 poz. 827 poz. 827) Konsument, który dokonał zakupu towarów lub zamówienia usług w Serwisie internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 poniżej), w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, a w przypadku zamówienia usług od dnia zawarcia umowy.

3.         Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 może odstąpić od umowy poprzez złożenie, w terminie wskazanym w ust. 2, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§11

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści: tekstów, rysunków, schematów, ilustracji, fotografii umieszczonych w Serwisie Internetowym oraz innych dokumentów uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwane dalej Utworami, należą do Roha Group i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

1.         Bez uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Roha Group, żaden z Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania przez Roha Group usługi nie może być rozpowszechniany, a także dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie (w tym także w sposób elektroniczny). Powyższe zastrzeżenie dotyczy wszelkich pól eksploatacji. Wykonanie którejkolwiek z Usług nie powoduje przejścia na Użytkownika majątkowych praw autorskich do Utworu powstałego w wykonaniu Usługi.

2.         Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania złożonego zamówienia, do których autorskie prawa majątkowe w całości lub w części należą do innych osób.

3.         Wykorzystanie Utworów w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste, może rodzić odpowiedzialność karną lub cywilną.

4.         Użytkownik Serwisu internetowego może kopiować teksty, ilustracje, schematy, fotografie w części lub całości pod warunkiem uzyskania zgody od Roha Group (poprzez e-mail: kontakt@ebvpolska.pl) oraz umieszczenia czytelnej informacji pod lub przed materiałem o źródle pochodzenia informacji poprzez umieszczenie aktywnego linka (dofollow w rozumieniu Google): Źródło: www.ebvpolska.pl

§12

Reklamacje

1.         Użytkownik może złożyć reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Roha Group poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: kontakt@ebvpolska.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres Roha Group wskazany w § 1 ust.1.

2.         Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny stanowiącej podstawę zgłoszenia reklamacji.

3.         Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Użytkownika oraz wskazywać jej przedmiot tj. opisaną przyczynę złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz żądanym rozstrzygnięciem.

4.         Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Roha Group poprzez przesłanie informacji na użyty w trakcie zgłaszania reklamacji adres e-mail Użytkownika, albo w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, poprzez przesłanie informacji na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika (a jeżeli go nie wskazał to na adres wskazany jako adres nadawcy).

§13

Dane osobowe

Dane osobowe pozyskane za pomocą niniejszej strony internetowej zbierane są od Użytkownika w sposób dobrowolny. Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.

1.         Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia.

2.         Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Roha Group na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3.         Zakres zgody wyrażanej przez Użytkownika obejmuje gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celu świadczenia przez Roha Group zamówionej usługi, również drogą elektroniczną.

4.         Po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych. Zgoda ta nie jest obowiązkowa ani niezbędna do wykonania zamówionej usługi. 

§14

Polityka Prywatności  

 Roha Group Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu www.ebvpolska.pl. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Dane osobowe Użytkowników chronione są także od strony technicznej i w każdym momencie firma służy wyjaśnieniami dotyczącymi prywatności Użytkownika.

Zasady zbierania danych i rodzaj zbieranych danych Użytkowników

1.         Roha Group przechowuje zapytania https kierowane do serwera, na którym umieszczony jest serwis ebvpolska.pl oraz profiluje przeglądane treści danych Użytkowników serwisu. W konsekwencji Roha Group zna datę i czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, długość wizyty, przeglądane treści, liczbę i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach, jakie wystąpiły  w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania z serwisu ebvpolska.pl), w przypadku, w którym przejście do serwisu ebvpolska.pl nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.

2.         Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających z serwisu ebvpolska.pl.

3.         Dane wskazane w ust. 1 wykorzystywane są wyłącznie w celach przygotowania zamówionej przez Użytkownika usługi oraz w celach związanych z działalnością serwisu internetowego, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach niniejszego serwisu internetowego.

Zasady gromadzenia danych osobowych

Pozyskane za pomocą formularzy zapytania ofertowego dane osobowe są zbierane w konkretnym celu i zminimalizowane w taki sposób, by na ich podstawie można było wykonać zamówioną przez Użytkownika usługę. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawsze pozyskiwana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i zgodny z prawem. 

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez Roha Group Sp. z o.o. przy użyciu serwisu internetowego www.rekuperatory.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym)  umieszczonego pod adresem internetowym: https://www.ebvpolska.pl, a także akcje promocyjne, ankiety, konkursy i inne akcje skierowane do Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych usług  określone zostały w regulaminie serwisu internetowego.

Dane osobowe

1.         Do przeglądania treści i zawartości serwisu ebvpolska.pl nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.

2.         Korzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie ebvpolska.pl wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. 

3.         W powyższym przypadku nie podanie danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z usług.

4.         Użytkownik jest w każdym takim przypadku - w sposób przejrzysty i jawny - informowany o konieczności pozostawienia danych osobowych, celu ich przetwarzania, a także o konieczności wyrażenia zgody na takie przetwarzanie.

5.         Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Roha Group na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.ebvpolska.pl jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych,  NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.

Zasady zbierania, okres przechowywania oraz zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

1.         W celu przesłania formularza kontaktowego Użytkownik zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie pól formularza. 

2.         Dane osobowe gromadzone są oraz przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówionego kontaktu. 

3.         Odmowa ich podania wiąże się z brakiem możliwości wysłania formularza. 

4.         Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu realizacji umowy.

5.         Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie wyłącznie na podstawie świadomej zgody Użytkownika oraz w konkretnym, jasno sprecyzowanym celu określonym każdorazowo przy podawaniu danych.

6.         Druga zgoda określająca możliwość kontaktu w celu przekazania informacji o promocjach lub informacji handlowych usług lub produktów Roha Group nie jest niezbędna do wykonania zamówionej usługi i nie jest ona obowiązkowa.

7.         Podane dane przekazywane są wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, np. właścicielom serwerów, na których przechowujemy dane strony internetowej. W każdym przypadku zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum. Nie przekazujemy pozyskanych danych osobom trzecim bez twojej wyraźnej zgody.

8.         Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, a także do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tzn. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. W przypadku, gdy dane są niezbędne w celu wykonania umowy przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (5 lat). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Informacje handlowe

Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika, Administrator może przesłać Użytkownikowi ofertę handlową usług i produktów Administratora, ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub Serwisu Internetowego, a także informacje dotyczące np. organizowanych przez Administratora konkursów.

Wykorzystywanie plików cookies

Serwis internetowy ebvpolska.pl wykorzystuje do pewnych funkcji pliki cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę www.ebvpolska.pl i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Google Analytics

W domenie www.ebvpolska.pl działają funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania przez Użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

Administrator serwisu www.ebvpolska.pl

•          Reklamuje się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics.

•          Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą wyświetlać reklamy domeny www.ebvpolska.pl w internecie.

•          Administrator oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w domenie.

Linki do stron osób trzecich

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Roha Group nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

Ochrona transmisji danych

Dane osobowe Użytkowników o szczególnym znaczeniu, takie jak np. imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, a także adresy pocztowe przesyłane są przy użyciu protokołu szyfrowanego SSL.

Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem:

Roha Group Sp. z o.o.

ul. Rudzka 9-11

54-427 Wrocław

kontakt@ebvpolska.pl

§15

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 wraz z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 września 2012r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012 poz. 1125).

1.         Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Roha Group a Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.

2.         Spory pomiędzy Roha Group, Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.

3.         Roha Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie.

4.         Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

Nawiąż kontakt z EBV POLSKA

Zostaw kontakt do siebie – Doradca ds. Inwestycji deweloperskich odezwie się natychmiast.
Bezpłatna wycena